• Ahlers
  • algemene voorwaarden consumenten

Algemene Voorwaarden Consumenten

Algemene consumentenvoorwaarden voor de schilders-, onderhouds- en glaszetbranche In Nederland, vastgesteld door Koninklijke OnderhoudNL, vereniging van (restauratie-)schilders- en (totaal-)onderhoud sbedrlj ven, indu striële onderhouds- en glaszetbedrijven. Deze voorwaarden zijn in werking getreden per 1 januari 2018 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40409386.

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1     Consument: een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werk.

1.2     Opdrachtnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die

bedrijfsmatig werk verricht en zich jegens de consument heeft verbonden tot het verrichtten van werk.

1.3     Werk: het totaal van de tussen de consument en de opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten.

 

Artikel 2 - Werkingssfeer

Deze algemenevoorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen de opdrachtnemer  en de consument. Afwijking van de bepalingen van deze voorwaarden wordt door partijen schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 3 - Aanbod

3.1    Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.2    Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is vanaf die datum dertig dagen geldig.

3.3     Hetaanbodomvat eenomschrijving vande te verrichtenwerkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

3.4     Het aanbod vermeldt wanneer vermoedelikj  met het werk kan worden gestart en bevat zo mogelijk een aanduiding van de geschatte duur van het werk.

3.5     Het aanbod geeft inzicht in de prijs en/of in de toepasselijke prijsvormingsmethode: aanneming, richtprijs of regie.

a.   Bij de pri jsvormingsmethode "aanneming"komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoorhet werk zal worden verricht.

b.    Bij de prijsvormingsmethode "richtprijs" doet de opdrachtnemer een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk.

c.    Bij de prijsvormingsmethode "regie" doet de opdrachtnemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren

(o.a.het uurtarief en deeenheidsprijzenvande benodigde materialen).

3.6    Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

3.7    Bij het aanbod worden deze voorwaarden ter hand gesteld.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

4.1    De overeenkomst komt tot stand door middel van een bericht van aanvaarding vanhet aanboddoor de consument aan de opdrachtnemer.

4.2    Indien de consument zonder schriftelijke aanvaarding van het aanbod de opdrachtnemer een aanvang laat maken met het uitvoeren van de werkzaamheden, wordt de consument geacht het aanbod conform de offerte tehebbenaanvaard.

 

Artikel 5 - Verplichtingen van de opdrachtnemer

5.1     De opdrachtnemer zal het overeengekomen werk goed en deugdelijk uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van het schildersbedrijf, tenzij anders overeengekomen.

5.2     De opdrachtnemerneemt bij de uitvoering van het werk de· daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Eventuele financiële gevo lgen van onvoorziene wijzigingen in de voorschriften tussen de datum van het aanbod en de datum van aanvang met de uitvoering van het werk zull en worden verrekend. Dit is echter alleen toegestaan wanneer de opdrachtnemer de consument van de wijziging en financiële gevolgen tevoren op de hoogte heeft gesteld en de consument de gelegenheid heeft gegeven in dat geval de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 6 - Verplichtingen van de consument

6.1    De consument stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

6.2    De consument zorgt ervoor dat de opdrachnt emer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, geldige asbestinventarisaties e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens, daarbij inbegrepen gegevens inzake gezondheids- en milieugevaarlijkestoffen.

6.3    De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden tenbehoeve van de voorhet werk benodigde nutsvoorzieningen. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.

6.4    De consument dient ervoor te zorgen dat door een derde uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de opdrachtnemerbehoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoeringvan het werk door deopdrachtnemerdaarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de consument de opdrachtnemer daarvan tijdig in kenniste stellen.

 

Artikel 7 - Meerwerk

7.1 In geval van door de consument gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan de opdrachtnemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de consument tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument die noodzaak uit zichzelf had moetenbegrijpen.

 

Artikel 8 - Beëindiging van de overeenkomst

8.1    De consumentis te allen tijde bevoegd de overeenkomstgeheel of gedeeltelijk op te zeggen.

8.2    Bij opzegging door de consument of indien de gehele of gedeeltelijke beëindigingvan de overeenkomst de consument is toe te rekenen,zal hij de voor het gehele werk geldendeprijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor de opdrachtnemer uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door de opdrachtnemer van het reeds voltooide werk. Indien de prij s afhankelijkwas gesteld van de werkelijk door de opdrachtnemer te maken kosten, wordt de door de consument verschuldigdeprijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichtearbeid en de winst die de opdrachtnemer over het gehele werk zou hebbengemaakt. Hierbij wordt de winst gesteld op 15%.

8.3     Wordt  de uitvoering  van het  werk  onmogelijk  door  een oorzaak  die de opdrachtnemre niet kan worden toegerekend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te  beëindigen  en  de gemaakte kosten in rekenni g te brengen bij de consument.

8.4     Wordt de uitvoeringvan een werk onmogelijk door een oorzaak die de consument niet kan worden toegerekenden evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd het werk te doen beëindigen tegen vergoedingvan de door de opdrachtnemer gemaakte kosten.

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1    De opdrachtnemer is aansprakelijk  voor de directe schade  die tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw,  inventaris, of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is   aan   nalatigheid,   onvoorzichtigheid   of   verkeerde   handelingen van  de  opdrachtnemer,  zijn  personeel   of   zijn   onderaannemers. De  opdrachtnemer  is   niet   aansprakelijk  voor  indirecte  schade  of gevolg.shcade.

9.2    De opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de schade het gevolg is van opzet, schuld of verwijtbaarhandelen van de consument of binnen diens risicosfeer valt.

9.3    In geval de opdrachtnemer de consument  tijdig terzake heeft gewaarschuwd en de consument desalniettemin uitvoering van werkzaamheden  op  een ondeugdelikje ondergrond heeft verlangd, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

9.4    Indien de aanv ang van het werk wordt vertraagddoor omstandigheden als bedoeldin artikel 6.4 of door andereaan deconsument toerekenbare omstandigheden,moet de voor de opdrachtnemer verband houdende schade en kostendoor de consument worden vergoed.

9.5     De consument draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen of hulpmi dde len die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd, behoudens indien de gebreken voor de opdrachtnemer kenbaar waren en hij verzuimd heeft de consument hierop te wijzen.

9.6    In geval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer is deze beperkt tot het uit hoolde van de opdracht verschuldigde netto factuurbedrag . In geval de opdrachtnemer voor de betreffende schade is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid beperkttot het bedrag dat door de verzekeraar in het desbetreffende geval zal worden uitgekeerd.

9.7    De consument vrijwaart de opdrachtnemer van alle schadevergoedingsplichtne,   onkosten   en   boetes   die   voortvloeien uit zijn nalatigheid om de opdrachtnemer  tijdig, correct  en volledig te informeren inzake de aanwezigheid en aard van gezondheids- en milieugevaarljike stoffen.

 

Artikel 1O - Oplevering

10.1  Indien de opdrachtnemer aa' n de consument te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en deze het werk aanvaardt of goedkeurt, wordt het werk als opgeleverd beschouwd.

10.2   Indien  de consument het  werk  niet binnen een termijn van veertien dagen na kennisgeving als bedoeld in het eerste lid van dit artikel keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt of onder aanwjizing van de gebreken weigert, wordt de consument geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard.

10.3  De kennisgeving van de opdrachtnemer dat het werk klaar is als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan bestaan uit een schriftelijke mededeling dan wel uit het toezendenvan een eindfacut ur.

10.4  De consument  wordt  tevens geacht het  werk  stilzwijgend te hebben aanvaard indiende consument het object waaraan het werk is verricht in gebruik neemt,met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

10.5  Indien partijen een datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt vooraf door de opdrachtnemer aan de consument meegedeeld of het werk op deze datum klaar is om te worden opgeleverd. De consument dient op die datum het werk te keuren en aan te geven of het werk al dan niet onder voorbehoud wordt aanvaard dan wel onder aanwijzing van de gebreken wordt geweigerd.

10.6  Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen,wordt het werk opgeleverd op of oms treeks deze datum, overeenkomstig de in dit artikel aangegeven wijze.

 

Artikel 11 - Zekerheid

11.1  De opdrachtnemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument.

11.2  Na het sluiten van de overeenkomtskan de opdrachtnemer zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de consument in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de opdrachtnemergerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken.


Artikel 12 - Betalingsverplichtingen

12.1  Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de factuur door de opdrachtgever is ontvangen. De consument is bij niet tijdige betaling zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

12.2  Indien de opdrachtnemer en de consument betaling in termijnen overeengekomen zijn, dan is de opdrachtnemer gerechtigd bij niet tijdige betaling door de consument de werkzaamhedente onderbreken.

12.3  Indiende consument niet tijdig betaalt vanwege een klachtof vermeend gebrek, is hij slechts gerechtigd het bedrag in te houden dat betrekking heeft op het betwiste gedeelte.

12.4  Bij niet tijdige betaling is de opdrachtnemer gerechtigd om deconsument

zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente van 1% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand als hele maandwordt gerekend.

12.5  De  buitengerechtelijkeincassokosten  komen  voor  rekening van  de consument. Deze worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag.

12.6   Betalingen strekken eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrenteen vervolgens tot voldoening van de op de in vordering vallende buitengerechtelijke kosten.  Daarna  komen  de betalingen in mindering op de hoofdsom.

 

Artikel 13 - Eigendoms- en auteurrechten

13.1      De door of vanwege de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen,  tekeningen,   modellen,   begrotingen, calculatiesen dergelijke blijven zijn eigendom.

13.2      Alle gevestigde rechten met  betrekking tot ontwerpen,  afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen en dergelijke worden voorbehouden aan opdrachtnemer en dienen te worden geëerbiedigd.

 

Artikel 14 - Verjaring en verval

14.1  Een rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk verloopt  na  twee  jaar  nadat  de  consument  heeft  geprotesteerd  of redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn.

14.2   Elke vordering tot  schadevergoeding van de consument vervalt,  indien zij niet binnenéén maand na het constateren van de schade schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar is gemaakt en indien zij niet binnen twee jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

 

Artikel 15 - Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1 Op alle overeenkomstentussen de opdrachtnemer en de consument is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd.